Spracovanie osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú, aké osobné údaje o vás spracovávame v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky a ako sú tieto osobné údaje spracovávané a chránené. Nájdete tu aj vysvetlenie možností, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov a informácie, ako nás môžete kontaktovať.

Vaše osobné údaje spracúva BRP Group sro, so sídlom Šmejkalova 1525/86 616 00 Brno - Žabovřesky, IČO: 29317444 ako prevádzkovateľ. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, na telefónnej linke +420 731 169 999, prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].

Aké osobné údaje zhromažďujeme a KEDY

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám vy sám ako dotknutá osoba poskytnete najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, emailom, telefonickou alebo osobnou komunikáciou a prípadne aj osobné údaje zhromaždené prostredníctvom cookies (viď nižšie).

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledujúcom rozsahu:

Kontaktné údaje vrátane mena, emailu, telefónneho čísla a adresy pre zasielanie tovaru, adresy pre realizáciu služieb a fakturačnej adresy.

Osobné údaje ako pohlavie, miesto bydliska, dátum narodenia, história e-mailových konverzácií a história konverzácií prostredníctvom kontaktného formulára

Informácie o platbe

Ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailu, prípadne pri telefonickej komunikácii Osobné nastavenia (predvoľby), vrátane vašich marketingových nastavení a nastavení súborov cookie (pozri nižšie)

Keď interagujete s našou webovou stránkou, určité údaje sa automaticky zhromažďujú a zdieľajú s našou spoločnosťou prostredníctvom technologických platforiem. Napríklad váš internetový prehliadač alebo mobilné zariadenie môže zdieľať určité údaje s našou spoločnosťou v rámci interakcie týchto zariadení s našou webovou stránkou. Tieto údaje zahŕňajú:

Identifikačné čísla zariadení, prístup k sieti

Súbory cookie, adresy IP, hlavičky sprostredkovania, údaje identifikujúce váš prehliadač a verziu prehliadača, ako aj webové „majáky a značky“

Nástroje na kontrolu toho, aké údaje sa zhromažďujú

V mnohých prípadoch vám váš webový prehliadač alebo platforma mobilného zariadenia poskytne ďalšie nástroje na ovládanie toho, kedy váš prehliadač alebo zariadenie zhromažďuje alebo zdieľa konkrétne kategórie informácií. Vaše mobilné zariadenie alebo webový prehliadač môže napríklad ponúkať nástroje, ktoré vám umožnia spravovať používanie súborov cookie alebo zdieľanie informácií o polohe. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s týmito nástrojmi dostupnými na vašom zariadení.

Nie ste povinní nám poskytnúť svoje osobné údaje, ale ak nám neposkytnete čo i len základné osobné údaje potrebné na vybavenie vašej žiadosti (základné kontaktné údaje, prípadne platobné údaje), nebudeme môcť vašu žiadosť spracovať a preto nebudete môcť využívať naše služby a produkty.

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje

Všetky vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie účelov, na ktoré sme údaje zhromaždili, pokiaľ príslušná legislatíva neustanovuje inak. Máme zavedené opatrenia na zabezpečenie ochrany poskytnutých osobných údajov, najmä na zabránenie neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu alebo inému zneužitiu osobných údajov.

Nepodliehate žiadnemu rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by sa vás obdobným spôsobom dotýkalo. Môžeme však sledovať správanie návštevníkov webovej stránky, aby sme mohli sledovať ich preferencie na marketingové účely.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na nasledujúce účely:

Aby sme splnili vaše požiadavky a splnili alebo uľahčili vašu objednávku, aby sme udržali naše podnikanie v chode a naďalej zlepšovali naše podnikanie, produkty a služby

Údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť na účely nášho podnikania. Napríklad osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, použijeme predovšetkým na vybavenie vašej požiadavky, vybavenie alebo sprostredkovanie vašej objednávky a zabezpečenie komunikácie s vami. Údaje, ktoré nám poskytnete, však môžeme použiť aj na účely účtovníctva, auditu a iného interného spracovania.

Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje na základe povinností, ktoré nám ukladá zákon, na základe povinností vyplývajúcich pre nás zo zmlúv uzatvorených s Vami a na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť prevádzku nášho spoločnosti a rozvoj nášho podnikania.

Chrániť naše práva, majetok alebo bezpečnosť alebo práva, majetok alebo bezpečnosť iných

Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na predchádzanie alebo odhaľovanie podvodov, zneužitia, zneužitia, nezákonného používania a porušovania našich podmienok používania, na presadzovanie našich práv a na dodržiavanie súdnych príkazov, vládnych orgánov alebo dodržiavanie platných zákonov.

Za týmto účelom spracúvame vaše osobné údaje na základe povinností, ktoré nám ukladajú platné právne predpisy a nášho oprávneného záujmu na ochrane našich práv a práv tretích osôb.

Na marketingové a analytické účely

Osobné údaje môžeme použiť na vykonávanie prieskumu trhu. Môžeme vás kontaktovať pomocou kontaktných údajov, ktoré uvediete vo formulári, aby sme zistili, či ste boli spokojní s našimi službami. Na vami uvedené kontaktné údaje vám môžeme zasielať aj obchodné oznámenia. Ak si neželáte dostávať tieto obchodné oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Ak je to potrebné pre lepšie marketingové zacielenie, môžeme vytvárať databázy a používať profilovanie na zacielenie marketingu na vaše špecifické potreby, ako je výber marketingových správ na základe výberu produktov, preferencií a iných informácií, ktoré od vás získame. V tomto prípade minimalizujeme množstvo osobných informácií zahrnutých v databáze a databáza podlieha bezpečnosti v súlade s našimi internými mechanizmami ochrany osobných údajov.

Informácie o vašom používaní našich webových stránok a služieb môžeme použiť na pochopenie vášho správania alebo preferencií. Môžeme napríklad použiť informácie o tom, ako vyhľadávate a nachádzate produkty alebo služby na našej webovej stránke, aby sme lepšie pochopili najlepší spôsob, ako organizovať a prezentovať naše produkty a služby. Informácie o tom, ako používate naše produkty a služby, môžeme použiť aj na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti a na identifikáciu (diagnostiku) technických alebo servisných problémov a na správu našej webovej stránky.

Na marketingové a analytické účely spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu o rozvoj nášho podnikania. Pri spracúvaní cookies v niektorých prípadoch spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili (pozri nižšie).

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, napr. spracúvanie za účelom zasielania Vám obchodných oznámení alebo za účelom sledovania Vašej spokojnosti s nami poskytovanou službou alebo produktom. Ak vznesiete námietku proti tomuto spracovaniu, nebudeme už vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať a vylúčime vás z našich interných databáz spojených s účelom spracovania.

Máte právo namietať aj v iných prípadoch, keď spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu (pozri vyššie v časti PREČO a AKO spracúvame vaše osobné údaje). Ak v týchto prípadoch vznesiete námietku, nebudeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami a právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Svoje právo vzniesť námietku môžete uplatniť pomocou našich kontaktných údajov uvedených v záhlaví tohto dokumentu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame buď na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili na jeden alebo viacero konkrétnych účelov a ktorý môžete kedykoľvek odvolať, alebo v určených prípadoch bez vášho súhlasu. Bez vášho výslovného súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje podľa platných právnych predpisov, ak je spracúvanie nevyhnutné na:

 • Rokovanie o uzavretí alebo plnení zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,
 • plnenie zákonnej povinnosti našej spoločnosti,
 • ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • ochrana oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany.

Na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje pri používaní cookies (viď nižšie). V ostatných prípadoch spracúvame osobné údaje na základe iného právneho základu, pokiaľ vás výslovne nepožiadame o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje aktívnym zaškrtnutím príslušného checkboxu. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete dobrovoľne, nie ste povinný ho poskytnúť a v prípade jeho neposkytnutia vám nehrozí žiadna sankcia. Poskytnutie tohto súhlasu nie je podmienkou využívania našich služieb.

Príjemcovia osobných údajov

Niektoré činnosti, pri ktorých môže dochádzať ku spracovaniu osobných údajov, pre nás zabezpečujú externe spracované spoločnosti. Vaše osobné údaje môžeme v nezbytne nutnom rozsahu za vyššie uvedené účely vykonávať týmito spoločnosťami, aby bolo možné tieto činnosti vykonávať. Môžeme osobné údaje využívať napríklad za odosielanie a doručovanie prevádzkovateľom poštových služieb či s distribútorom elektronických správ, za účelom vykonania výskumu a analýzy s marketingovou spoločnosťou, za účelom obhajoby našich práv s naším právnym zástupcom, môžeme tiež využívať služby externej IT spoločnosti, ktorá v rámci správy siete získa prístup k vašim osobným údajom apod.

Zatiaľ čo v niektorých prípadoch Vaše zákazky zakladáme my, v iných prípadoch vystupujeme iba ako sprostredkovateľ (informácie o tom, či vystupujeme v pozícii sprostredkovateľa, nájdete v popise konkrétnej služby na našom webe). V prípadoch, kedy vystupujeme ako sprostredkovateľ, predávame Vaše osobné údaje externej spoločnosti, aby Vám mohla poskytnúť Vami dopytovanú službu alebo produkt.

Osobné údaje ďalej môžeme zdieľať s ďalšími stranami v rozsahu nevyhnutnom pre:

 • dodržanie/splnenie výziev štátnych orgánov, nariadenia súdu či príslušného právneho predpisu;
 • zabránenie v protiprávnom použití našich webových stránok, služieb a produktov;
 • ochranu našich práv a obhajobu pred nárokmi vznesenými tretími stranami; a
 • pomoc pri bránení podvodom a pri vyšetrovaní podvodov.

Osobné údaje, ktoré vo vzťahu k Vám spracovávame, môžeme taktiež previesť na právneho nástupcu v prípade, že dôjde k predaju časti alebo celého nášho podnikania či obchodného majetku (a to vrátane prípadu reorganizácie, odštiepenia, rozpustenia či likvidácie).

Osobné údaje neodovzdávame do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

Používanie COOKIES

Keď používate naše webové stránky, naša spoločnosť z Vášho prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Na zozbieranie týchto informácií používame najrôznejšie postupy, ako sú napríklad tzv. cookies a pixelové tagy; tieto informácie môžu zahŕňať:

 • Vašu IP adresu;
 • jedinečný identifikátor využívajúci „cookies“, informácie o cookies a informácie týkajúce sa toho, či Váš prístroj disponuje softvérom potrebným na prístup k určitým prvkom (features);
 • jedinečný identifikátor prístroja a typu prístroja;
 • doménu, typ prehliadača a jazyk;
 • druh operačného systému a jeho nastavenie;
 • štát a časové pásmo;
 • predtým navštívené webové stránky;
 • informácie o Vašich krokoch na našich webových stránkach, ako napríklad klikanie, nákupy a označené preferencie; a
 • čas prístupu a referenčné adresy URL.

Prostredníctvom našich webových stránok môžu zhromažďovať informácie aj tretie strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulov (plug-ins) a widgetov (widgets) tretích strán. Tieto tretie strany zhromažďujú údaje priamo z Vášho internetového prehliadača a ich spracovanie podlieha vlastným pravidlám tretích strán na ochranu súkromia.

Cookies a pixelové tagy používame na sledovanie toho, ako naši zákazníci používajú webové stránky, a aby sme porozumeli preferenciám našich zákazníkov (napríklad voľba štátu a jazyka). To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom služby a zlepšovať ich internetovú skúsenosť. Cookies a pixelové tagy používame tiež na získanie súhrnných údajov o prevádzke na stránkach a ich komunikáciu, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom naše Webové stránky ďalej zlepšovať. Na našich webových stránkach používame v zásade tri kategórie súborov cookies:

Funkčné: Tieto súbory cookies sú vyžadované pre základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; patria k nim cookies, ktoré umožňujú si Vás pri prehliadaní našich webových stránok zapamätať už počas jedinej návštevy, alebo – ak si to prajete – pri každej návšteve. Pomáhajú vytvoriť obsah nákupného košíka a prejsť procesom zaplatenia a tiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.

Zlepšujúce fungovanie: Tieto súbory cookies nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našich webových stránok tým, že sledujeme ich používanie. V niektorých prípadoch tieto cookies zlepšujú rýchlosť odozvy na Vaše požiadavky a umožňujú nám zapamätať si Vaše voľby vybrané pre dané stránky. Ak tieto cookies odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presné a chod stránok sa spomalí. We may share vaše osobné údaje s týmito spoločnosťami do extent necessary pre purposes set out above in order to carry out tieto aktivity. Pre example, my share personal data for mailing and delivery purposes with postal service provider or electronic message distributor, for research and analysis purposes with marketing company, for purpose of defending our rights withour legal counsel, we may also use the služby externého IT spoločnosti na prístup k vašim osobným údajom ako časť nášho sieťového manažmentu, etc.

While v niektorých prípadoch sú handle vaše orders, v iných prípadoch budú len činné ako intermediary (for informácia on whether sú činné ako intermediary, pozrite si description of the specific service on our website). Kým sme pôsobili ako intermediary, ak pass your personal data do externej spoločnosti s tým, že ich môžete vykonať s servisom alebo produktom budete requested.

We may also share personal information with other parties to the extent necessary to:

 • complying with/complying with requests from government authorities, court orders or applicable law;
 • prevent unlawful use of our website, services and products;
 • protecting our rights and defending against claims brought by third parties; and
 • Assisting in fraud prevention and fraud investigations.

Máme tiež transfer personalizovaných údajov, ktoré procesy v pomere k tomu, že ste zákonný successor v prípade, že časť alebo všetky obchodné alebo obchodné náklady sú určené (v prípade reorganizácie, r, zrušenie alebo likvidácia).

Osobné údaje neprenášame do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

Používanie súborov COOKIES

Keď používate našu webovú stránku, naša spoločnosť prijíma a zaznamenáva informácie z vášho prehliadača, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Na zhromažďovanie týchto informácií používame rôzne postupy, ako sú súbory cookie a pixelové značky; tieto informácie môžu zahŕňať:

 • Vaša IP adresa;
 • jedinečný identifikátor pomocou "cookies"; informácie o súboroch cookie; a informácie o tom, či má vaše zariadenie softvér potrebný na prístup k určitým funkciám;
 • jedinečný identifikátor zariadenia a typu zariadenia;
 • doména, typ prehliadača a jazyk;
 • typ operačného systému a jeho nastavenia;
 • krajina a časové pásmo;
 • predtým navštívené webové stránky;
 • informácie o vašich akciách na našej webovej stránke, ako sú kliknutia, nákupy a označené preferencie; a
 • Čas prístupu a odkazujúce adresy URL.

Tretie strany môžu tiež zhromažďovať informácie prostredníctvom našej webovej stránky pomocou súborov cookie, doplnkov a miniaplikácií tretích strán. Tieto tretie strany zhromažďujú údaje priamo z vášho prehliadača a ich spracovanie podlieha vlastným zásadám ochrany osobných údajov tretích strán.

Súbory cookie a pixelové značky používame na sledovanie toho, ako naši zákazníci používajú webovú stránku, a na pochopenie preferencií našich zákazníkov (ako sú výber krajiny a jazyka). To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom služby a zlepšovať ich online skúsenosti. Súbory cookie a pixelové značky používame aj na získavanie súhrnných údajov o návštevnosti a komunikácii na stránke, na identifikáciu trendov a na získavanie štatistických údajov za účelom ďalšieho zlepšovania našej webovej stránky. Na našej webovej stránke používame v zásade tri kategórie súborov cookie:

Funkčné: Tieto súbory cookie sú potrebné pre základné fungovanie Stránky, a preto sú vždy povolené; zahŕňajú súbory cookie, ktoré nám umožňujú zapamätať si vás pri prehliadaní našej webovej stránky pri jedinej návšteve alebo, ak si to želáte, pri každej návšteve. Pomáhajú vytvárať obsah nákupného košíka a prechádzať procesom pokladne, pomáhajú aj pri bezpečnosti a plnení zákonom stanovených požiadaviek.

Zlepšenie fungovania: tieto cookies nám umožňujú zlepšiť funkčnosť našej webovej stránky sledovaním používania. V niektorých prípadoch tieto cookies zlepšujú rýchlosť odozvy na vaše požiadavky a umožňujú nám zapamätať si vaše voľby vybrané pre danú stránku. Ak tieto súbory cookie odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presné a stránka bude fungovať pomalšie.

Sociálne médiá a reklama: Súbory cookie sociálnych médií ponúkajú možnosť pripojiť vás k sociálnym sieťam a zdieľať na nich obsah z našej webovej stránky. Reklamné súbory cookie (súbory cookie tretích strán) zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamu vašim záujmom na našej webovej stránke aj mimo nej. V niektorých prípadoch tieto cookies zahŕňajú spracovanie vašich osobných údajov. Odmietnutie týchto súborov cookie môže viesť k tomu, že sa vám bude zobrazovať reklama, ktorá je pre vás menej relevantná, alebo sa nebudete môcť efektívne spojiť so svojimi účtami na Facebooku, Twitteri alebo iných sociálnych médiách a/alebo nebudete môcť zdieľať obsah na sociálnych sieťach.

Cookies neukladáme dlhšie ako 13 mesiacov.

Na základe našich oprávnených záujmov pri zabezpečovaní prevádzky webovej stránky a internetových služieb spracovávame cookies nevyhnutne potrebné na zabezpečenie tejto prevádzky. Všetky ostatné cookies spracovávame na základe vášho súhlasu.

V nastaveniach svojho PC alebo prehliadača určíte, či má prehliadač povoliť webovej stránke ukladanie cookies na koncovom zariadení. Povolením cookies vo svojom prehliadači nám zároveň udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov získaných na základe cookies. Vždy máte možnosť zmeniť svoje preferencie a odvolať svoj súhlas prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených v záhlaví tohto dokumentu.

Vaše práva na súkromie

V oblasti ochrany údajov máte zaručené nasledujúce práva. Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte našu spoločnosť pomocou kontaktných údajov uvedených v záhlaví tohto dokumentu.

Právo na prístup k svojim osobným údajom – máte právo na prístup k svojim osobným údajom a ďalším informáciám o ich spracúvaní, ako je účel spracúvania, príjemcovia údajov alebo doba, počas ktorej budú uchovávané, môžete požadovať kópie spracúvaných osobných údajov

právo na opravu – máte právo na opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných údajov

právo na vymazanie - naša spoločnosť je zo zákona povinná po určitom čase z vlastnej iniciatívy vymazať osobné údaje, ale aj tak môžete sami požiadať o vymazanie, napr. ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v niektorých prípadoch, napr. ak je podaná námietka proti spracovaniu, je možné požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov

právo namietať proti spracovaniu – podať ju u prevádzkovateľa, ktorým je naša spoločnosť, ak sa spracúvanie vykonáva na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, vrátane osobné údaje sú spracúvané na účely priameho marketingu

právo na prenosnosť údajov - máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a preniesť ich inému prevádzkovateľovi údajov (t.j. inému subjektu, ktorý ich bude spracúvať) alebo požadovať, aby tento prenos vykonala naša spoločnosť, ak je to technicky možné ; právo na prenosnosť údajov sa vás týka, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo je založené na súhlase alebo na zmluve uzatvorenej medzi vami a našou spoločnosťou

právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Chcete sa o nás dozvedieť viac?

Stiahnite si našu brožúru, kde nájdete všetko o nás na jednom mieste!

Stiahnuť brožúru Get Brochure
Zavrieť